IK Y20ESF, KuusA 1, KuusA 2, NoSA, IMAS1, IMAS 2
IP Y20KA, KokMAS, KP-V,
IK YESF, KuusA 1, KuusA 2, KuusA 3, NoSA, HlAS, SaSA 1, SaSA2, IMAS 1, IMAS 2, HSA
IP YHSA, KokMAS, IU, TSA, LSA 1, LSA 2
IK Y50KuusA, NoSA, KokMAS, YK
IP Y50KokMAS, LSA 1, LSA 2